­
header
Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Golden Retriever – en klub under Dansk Retriever Klub (DRK)
Udarbejdet pr. 28. december 2018

Golden’s dataansvar
Vi behandler udelukkende almindelige personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål. 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Golden Retriever er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Jane Vistisen
Adresse: Ankervej 3, Næstved

Telefonnr.: 51504104
Mail:
bels72000@yahoo.dk
Website: 
www.goldenretriever.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger :
1)    Medlemsoplysninger: 
-    Almindelige personoplysninger:
 •    Registrerings- og kontaktoplysninger som navn på både hund og ejer, adresse, ind-meldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse samt registreringsnummer på hund(e). 

2)    Oplysninger om instruktører/trænere/dommere/valgte tillidspersoner: 
 -    Almindelige personoplysninger: 
•    Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse 
•    Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

3)    Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 
Golden Retriever afkræver ikke CPR-numre eller andre personfølsomme oplysninger

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig, DRK eller DKK.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 
Lovlige grunde til behandling er særligt: 
•    Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
•    Behandling med samtykke

Formålene: 
1)    Formål med behandling af medlemsoplysninger: 
•    Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning 
•    Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:  
 •    Udøvelse af aktivitet, herunder udfærdigelse af programmer, interne resultat-lister m.v. 
•    Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til årsmøde.
•    Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 
•    Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter
•    Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen 
•    Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din
udmeldelse af foreningen 
•    Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med officielle prøve- og udstillingsaktiviteter sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til den relevante idrætsorganisation, DKK. 
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
•    Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige med-lemsoplysninger, såsom navn på ejer og hund til brug for resultatlister, situationsbilleder mv.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
        •    Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
        •    Retten til indsigt i egne personoplysninger
        •    Retten til berigtigelse 
        •    Retten til sletning 
        •    Retten til begrænsning af behandling
        •    Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
        •    Retten til indsigelse 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Data-tilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 
­