­
header
D. 3. februar 2019 Kl. 13.00
Sted:
Kulturhuset
Skolegade 1
4220 Korsør

Husk alle der har POKALER som I vandt sidste år og blev udleveret på Årsmødet 2018,
skal huske at medbringe disse til årsmødet.
Husk at få graveret og / eller skrevet i bøger, hvis dette ikke er gjort.

OBS! Raceledelsen har valgt, at der vil være frokost til medlemmer ifm. årsmødet. Mere info vil følge senere.  

Dagsorden i flg. Vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)
4a. Raceledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde
4b. Raceledelsens udvalg aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde
5. Raceledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt budget for indeværende år
6. Evt. valg af medlemmer/suppleanter til Raceledelsen
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt
­